ČNZP

ČNZP
01.12.2007 0:00

Odpovědi na vaše nejčastější dotazy odpovídá Česká národní zdravotní pojišťovna,

Budu platit regulační poplatky a doplatky i po dosažení limitu 5 000 Kč?
Ano. Regulační poplatky se platí i po dosažení limitu 5 000 Kč, zdravotní pojišťovna provede za každé kalendářní čtvrtletí vyúčtování a částku přesahující limit zašle pojištěnci do 60 dnů po skončení čtvrtletí.

Bude doplatek stejný ve všech lékárnách?
Ano, výše poplatku započitatelného do limitu 5 000 Kč bude ve všech lékárnách u daného léku shodná. Poplatek by mohl být jiný pouze v případě, že by konkrétní lékárna prodávala daný lék za nižší cenu než je stanovená výše doplatku na nejlevnější na trhu dostupný (to by mohlo nastat v situaci, kdy bude např. sleva na některý lék).

Jak postupovat v případě, že z předepsaných léků na receptu nemá lékárna jeden z nich k dispozici.
V takovém případě je lékárna povinna vyhotovit výpis z receptu, na kterém budou uvedeny veškeré rozhodné údaje, včetně toho, zda má nebo nemá být požadován poplatek za předpis.

Pokud si budu platit lék sám, budu zároveň platit regulační doplatek nebo poplatek?
V žádném případě. Pokud si pojištěnec platí něco sám, jedná se o platbu mimo veřejné zdravotní pojištění a neplatí se za ni regulační poplatek. Cenu volně prodejného léku, nebo např. vitaminů, doplňků stravy si v tomto případě hradí plně pojištěnec, tak jako dosud.

Kdo má větší pravomoc ve výběru léků - lékař nebo lékárna?
Vždy předepisující lékař!! Pojištěnec má právo na výdej jiného léku se stejnou léčivou látkou, se stejnou cestou podání a stejnou lékovou formou, a to pouze v případě, že předepisující lékař na receptu neoznačil, že předepsaný lék nelze nahradit. Pouze tehdy může lékárna nahradit předepsaný lék lékem s nižším doplatkem.

Pokud potřebuji potvrzení o bezinfekčnosti, budu platit regulační poplatek?
Ne. Jedná se o potvrzení poskytované mimo systém veřejného zdravotního pojištění a toto potvrzení je hrazené jako dosud - přímo pojištěncem. Stejné je to i u dalších podobných potvrzení.

Jak mám postupovat v případě, že nebudu souhlasit s výší částky, kterou mi zdravotní pojišťovna započítá do limitu?
V případě sporu o výši částky započitatelné do limitu 5 000 Kč, se zahajuje správní řízení na návrh pojištěnce. Je potřeba se obrátit na zdravotní pojišťovnu, kde jste pojištěn a k návrhu přiložit kopie dokladů o zaplacení poplatků a doplatků. (případně pouze sporné doklady)Doporučujeme, aby si pojištěnec při zaplacení regulačního poplatku nebo doplatku vždy vyžádal doklad o zaplacení.

Co musí obsahovat doklad o zaplacení regulačního poplatku nebo doplatku, je zdravotnické zařízení povinno tento doklad vydat?
Na základě žádosti pojištěnce jsou zdravotnická zařízení nebo lékárny vždy povinny vydat doklad o zaplaceném regulačním poplatku a doplatku. Tento doklad musí obsahovat číslo pojištěnce, výši regulačního poplatku, den jeho zaplacení, otisk razítka zdravotnického zařízení a podpis osoby, která regulační poplatek přijala. V případě lékárny musí doklad obsahovat i název léku a výši doplatku započítávaného do limitu.

Může se stát, že v lékárně doplatím za lék na receptu a doplacená částka se nezapočítá do limitu?
Ano. V řadě případů nastane situace, kdy existuje plně hrazený lék a do limitu se započítá 0 Kč. Toto ovšem neplatí v případě, že předepisující lékař označí váš lék jako nenahraditelný, pak se do limitu započítává celý doplatek.

Co znamená dispenzární péče, když v případě dispenzární péče se nehradí regulační poplatek?
V tomto případě, se povinnost úhrady poplatku nevztahuje pouze na těhotné ženy a vybrané děti od jednoho roku věku chronicky nemocné a ohrožené poruchami zdravotního stavu, a to v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí a to pouze v případech, kdy je zdravotní péče poskytovaná v souvislosti s danou diagnosou. V případě hospitalizace je v obou případech regulační poplatek ve výši 60 Kč hrazen!

Mohu platit během jednoho dne více regulačních poplatků?
Ano. Je to možné v případě návštěvy více lékařů během jednoho dne, kteří provedou klinické vyšetření.

Platím za první den strávený v nemocnici? Kolik zaplatím za 14 denní pobyt v lůžkovém zařízení?
První a poslední den v nemocnice se počítá jako jediný den. Tedy při 14 denním pobytu v nemocnici uhradíte 13 * 60 Kč - 780 Kč.

Pokud budu volat rychlou záchrannou službu (tel. 155) budu platit regulační poplatek?
V případě život ohrožujících stavů tento poplatek platit nebudete. V případě, že vaše volání bude vyhodnoceno jako poskytnutí pohotovostní služby, budete hradit regulační poplatek ve výši 90 Kč.

Pokud budou lékaři vybírat regulační poplatky, znamená to, že budou zdravotní pojišťovny platit lékaři méně?
Regulační poplatky jsou příjmem zdravotnického zařízení, zdravotní pojišťovna nebude lékaři krátit úhradu o tyto regulační poplatky.

Mohu požadovat výpis z osobního účtu pojištěnce vícekrát než jednou za rok? Kde mohu zjistit a průběžně sledovat výši svého limitu?
Ze zákona má pojištěnec nárok na poskytnutí výpisu z osobního účtu pojištěnce bezplatně jedenkrát za rok. Česká národní zdravotní pojišťovna pracuje na řešení, které umožní pojištěncům dálkový přístup k osobnímu účtu.

Budu platit regulační poplatek v optice?
Ne. Regulační poplatky se platí pouze u lékaře v případě provedení klinického vyšetření. Doplatek na brýle, ale ani na jiné pomůcky, se nezapočítává do limitu!

Co zaplatím, když přijdu do nemocnice, absolvuji vyšetření u více lékařů a nebudu přijat k hospitalizaci?
Pokud každý z lékařů provede klinické vyšetření, budete platit regulační poplatek každému lékaři

Co se stane, když lékaři nezaplatím regulační poplatek?
Jde o obdobný vztah jako v jakémkoliv jiném případě ? lékař má právo použít zákonných postupů k vymožení dluhu.

Budu platit regulační poplatek v případě rehabilitace?
Ne. Pouze v případě, že by bylo provedeno klinické vyšetření lékařem.

Započítávají se doplatky za prostředky zdravotní techniky do limitu?
Ne. Do limitu se započítávají regulační poplatky podle zákona a doplatky na léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely podle zákona.

Více na www.cnzp.cz
autor: Redakce