Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory

Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
19.11.2013 12:01

1. Ionizující záření


Kontraindikace: stavy po poškození ionizujícím zářením, kožní prekancerózy, nekorigované poruchy krvetvorby, radiofobické tendence

Vstupní prohlídky:
základní vyšetření a vyšetření nutná k vyloučení kontraindikací

Periodické prohlídky:
základní vyšetření

Doplňková vyšetření:
hematologické, dermatologické, oční

Lhůty prohlídek:
1krát za 1 - 3 roky

Výstupní prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky:
u pracovníků, u nichž byly zjištěny kožní změny nebo oční zákaly nebo u nichž bylo během práce zjištěno významné překročení přípustných dávek na oční čočku nebo na kůži, prohlídky zaměřené na možná poškození uvedených orgánů 1krát za 1 - 2 roky po dobu 1Oti let od skončení expozice

 

2. Elektromagnetické záření


Kontraindikace: onemocnění nervového systému včetně těžších neuróz s vegetativní symptomatologií nebo s fobickými rysy, psychiatrická onemocnění, záchvatovitá onemocnění, osoby s kardiostimulátory, nekorigované poruchy krvetvorby, závažná endokrinní onemocnění, při práci s vvf zákal čočky

Vstupní prohlídky:
základní vyšetření a vyšetření nutná k vyloučení kontraindikací

Periodické prohlídky:
základní vyšetření

Doplňková vyšetření:
neurologické, psychiatrické, u vvf oční

Lhůty prohlídek
: 1krát za rok

Výstupní prohlídky
: vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky
: v případě zjištění počínajících změn v čočce předat do péče oftalmologa
 


3. Tepelné záření, které může způsobit zákal čočky


Kontraindikace: chronická oční onemocnění zejména kongenitální a získané zákaly čoček, glaukom, těžké refrakční vady, významný lagoftalmus, porucha sekrece slz, ztráta jednoho oka

Vstupní prohlídky:
základní vyšetření a vyšetření nutná k vyloučení kontraindikací

Periodické prohlídky
: základní vyšetření, vyšetření ostrosti zrakové

Doplňková vyšetření:
oční

Lhůty prohlídek:
1krát za 1 - 3 roky

Výstupní prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky:
v případě zjištění počínajících změn v čočce předat do péče oftalmologa

 

4. Hluk


Kontraindikace: hereditární degenerativní sluchová anamnéza, všechny druhy nedoslýchavosti, chronické záněty středouší, perforace bubínku, otoskleróza, recidivující kochleovestibulární syndrom, recidivující hydrops ductus cochlearis, neurotizující ušní šelesty, těžké neurózy a psychoneurózy

Vstupní prohlídky:
základní vyšetření, vyšetření sluchu šepotem a hlasitou řečí, vyšetření ladičkou (R,Sch,W), otoskopické vyšetření, prahová audiometrie a vyšetření nutná k vyloučení kontraindikací

Periodické prohlídky:
základní vyšetření, vyšetření sluchu šepotem a hlasitou řečí, vyšetření ladičkou (R,Sch,W), otoskopické vyšetření, prahová audiometrie

Doplňková vyšetření
: objektivní audiometrie

Lhůty prohlídek:
u mladistvích do 21 let 1krát za 1/2 - 1 rok podle závažnosti rizika a výsledků předchozích vyšetření. U osob starších 21 let 1krát za 1 - 3 roky

Výstupní prohlídky:
vyšetření v rozsahu periodické prohlídky

Následné prohlídky:
0
 

5. Atmosférický přetlak


Kontraindikace: stavy znemožňující nebo výrazně omezující pobyt ve zvýšeném tlaku:
věk vyšší než 55 let, obezita, glaukom, krátkozrakost středního a vyššího stupně, poruchy sluchu vedoucí k významnému snížení komunikačních schopností, jizvení nebo perforace ušního bubínku, porucha vyrovnávání tlaku mezi dutinou nosní a středouším, nebo mezi dutinou nosní a vedlejšími dutinami nosními, respirační onemocnění spojená s bronchopulmonální obstrukcí a všechny stavy se zvýšeným rizikem barotraumatu plic.

Ischemická choroba srdeční, nekompenzovaná arteriální hypertenze, závažné srdeční arytmie, krvácivé stavy, dyspepsie spojené s průjmy nebo meteorizmem, kýla, nedokonale sanovaný chrup s dutinami vyplněnými plynem pod plombami, nízká inteligence, klaustrofobie, alkoholová a jiná drogová závislost, zvýšená citlivost k toxickému působení kyslíku nebo inertních plynů.
Pro práci potápěče jsou navíc kontraindikací: nízký stupeň fyzické zdatnosti (netrénovanost), amputace části končetin, které znesnadňují používání potápěčské nebo jiné potřebné techniky, chronická kožní onemocnění významného rozsahu nebo lokalizace

Vstupní prohlídky:
základní vyšetření, psychologické,psychiatrické, neurologické, ORL, oční, zubní, tlaková zkouška v přetlakové komoře spojená s inhalací kyslíku pod zvýšeným parciálním tlakem, u žen gynekologické vyšetření a další vyšetření nutná k vyloučení kontraindikací

Periodické prohlídky:
základní vyšetření, neurologické, ORL, oční, zubní, u žen gynekologické. Tlaková zkouška v přetlakové komoře spojená s inhalací kyslíku pod zvýšeným parciálním tlakem

Doplňková vyšetření:
psychiatrické, psychologické, kardiologické, funkce plic

Lhůty prohlídek:
1krát za rok

Vyšetření indikovaná za zvláštních podmínek: 

a) bezprostředně před pobytem v přetlaku větším než 0,1 MPa (hloubky větší než 10 m)
b) bezprostředně před pobytem v přetlaku menším než 0,1 MPa, je-li tento pobyt spojen s mimořádným pracovním rizikem (práce pod nepřístupnou hladinou, v hygienicky závadných vodách, práce s výbušninou...)
c) po ukončení práce v přetlaku větším než 0,1 MPa, zde musí být zajištěna možnost v případě potřeby neprodleně umístit osobu do přetlakové komory

Rozsah vyšetření před pobytem v přetlaku: pátrání po aktuálních možných kontraindikacích, zejména posouzení psychického stavu, průchodnosti Eustachovy trubice, možnosti vyrovnávat tlak ve vedlejších dutinách nosních, posouzení nálezu na oběhovém, dýchacím a gastrointestinálním ústrojí


Rozsah vyšetření po ukončení práce v přetlaku: odpovídá cílenému pátrání po možných projevech dekompresní nemoci

Výstupní prohlídky:
vyšetření v rozsahu preventivní prohlídky. Při dlouhodobé práci za podmínek, za nichž dekompresní nemoc mohla vzniknout, doplňkové ortopedické vyšetření.

Následné prohlídky
: 0

Poznámka
: vyšetřování provádí lékař pracovního lékařství specializovaný v této problematice

 

6. 7. a 8. Práce spojené s přenosem vibrací na končetiny


Kontraindikace: degenerativní a zánětlivá onemocnění cév, nervů, pojiva, svalů a skeletu horních končetin, Raynaudův fenomén jakékoliv etiologie, projevy útlaku nervově-cévního svazku pletence pažního, stavy po těžších omrzlinách rukou a po úrazech horních končetiny.
V minulosti diagnostikovaná profesionální onemocnění končetin z vibrací nebo dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování, pokud se stav neupravil.
U vyhojených stavů (ad integrum) zvážit závažnost stávajícího rizika

Vstupní prohlídky:
základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie a vyšetření nutná k vyloučení kontraindikací

Preventivní prohlídky:
základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie

Doplňková vyšetření:
neurologické, ortopedické, angiologické

Lhůty prohlídek:
1krát za 1 - 2 roky

Výstupní prohlídky
: základní vyšetření, vodní chladový test, prstová pletyzmografie, neurologické vyšetření

Doplňková vyšetření:
ortopedické, angiologické

Následné prohlídky:
0
 

9. 1O. 11. a 12.

Práce spojené s dlouhodobým, nadměrným,jednostranným přetěžováním končetin


Kontraindikace: zánětlivá a degenerativní onemocnění nervů, pojiva, kostí, kloubů, šlach (včetně burz) a svalů končetin, včetně systémových onemocnění pojivové tkáně, závažnější poúrazové a pooperační stavy, poruchy dynamiky krční páteře s přihlédnutím k velikosti zátěže, v minulosti diagnostikovaná profesionální onemocnění končetin z vibrací nebo dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetížení, pokud se stav neupravil. U vyhojených stavů (ad integrum) zvážit závažnost stávajícího rizika.

Vstupní prohlídky:
základní vyšetření a vyšetření nutná k vyloučení kontraindikací

Preventivní prohlídky:
základní vyšetření

Doplňková vyšetření:
neurologické, ortopedické

Lhůty prohlídek:
1krát za rok

Výstupní prohlídky:
základní vyšetření, neurologické, ortopedické

Následné prohlídky:

 
autor: Redakce